සමස්ත ලංකා පිරිවෙන් ගුරු එකමුතුව

පිවිසෙන්න  

සමස්ත ලංකා පිරිවෙන් ගුරු එකමුතුව
වෙබ් සේවාව වෙත
  පිරිවෙන් ගුරු පිටු / සමූහ හා සම්බන්ධවන්න. 


Verified Page – සමස්ත ලංකා පිරිවෙන් ගුරු එකමුතුව


Verified Group සමස්ත ලංකා පිරිවෙන් ගුරු එකමුතුව 


Web Service -   සමස්ත ලංකා පිරිවෙන් ගුරු එකමුතුව
Verified Page  -  පිරිවෙන් ගුරුවරු තුන් පිටක දහම්


Verified Group -පිරිවෙන්ගුරුවරු තුන් පිටක දහම 
Verified Page   -  පිරිවෙන් ගුරුවරු සිංහල 


Verified Group - පිරිවෙන්ගුරුවරු සිංහල

Verified Page    - පිරිවෙන් ගුරුවරු පාලි 


Verified Group -  පිරිවෙන්ගුරුවරු පාලි

Verified Page    - පිරිවෙන් ගුරුවරු සංස්කෘත 


Verified Group - පිරිවෙන්ගුරුවරු සංස්කෘත
Verified Page    - PIRIVEN TEACHERS ENGLISH


Verified Group -PIRIVEN TEACHERS ENGLISH
Verified Page    - පිරිවෙන් ගුරුවරු දෙමළ


Verified Group - පිරිවෙන්ගුරුවරු දෙමළ
Verified Page    - පිරිවෙන් ගුරුවරු ගණිතය


Verified Group - පිරිවෙන්ගුරුවරු ගණිතය
Verified Page    - පිරිවෙන් ගුරුවරු ඉතිහාසය


Verified Group - පිරිවෙන්ගුරුවරු ඉතිහාසය
Verified Page    - පිරිවෙන් ගුරුවරු වෛකල්පිත විෂයයන් 


Verified Group - පිරිවෙන්ගුරුවරු වෛකල්පිත විෂයයන්පිරිවෙන් විභාග පිටු / සමූහ / වෙබ් සේවා සමග සම්බන්ධවන්න.

දැනුම්වත් වන්න 


 ශ්‍රී ලංකා පිරිවෙන් ගුරු සේවාවේ නූතන තාක්ෂණික අවශ්‍යතා සපුරාලීමක් ලෙසත්
එකී අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයන්හී විභාග සඳහා මුහුණ දෙන බුදුපුතුන් ප්‍රමුඛ කොට දැයේ  සිසු දූ පුතුන්ට  විද්යුත් මාර්ගගත අධ්‍යාපනික අත්වැලක්  ලෙසත් 
  
සත් හැගීමෙන්
E - Learning Hj Network 
                                                                                   
ආයතනය විසින් පිළිගත් අනුමත විද්යුත් ප්‍රතිපත්තීන්ට යටත්ව  නිර්මාණිත,  
සමාජ ජාල පිටු / සමූහ / වෙබ් අඩවී  
ජාලකරණයකි. 
සහෘද සත් අරමුණින් සියලු සේවා සමූහ පරිශීලනය කරමු.

Thero Hapukumbure Jinarathana
Development Director
(E-Learning Hj Network)


No comments:

Post a Comment

සිංහල රචනා හා කථික උපකාරක

සිංහල රචනා හෝ කථික මාතෘකා සඳහා කරුණු සොයන ඔබට අප වෙබ් අඩවියේ   සිංහල විෂය සටහන්   ගොණුවත්  මහෝපකාරී වනු ඇත.                පහත දක්...