දහම් පාසල් විභාග - Dhamma School Examinations

දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාග අත්වැල

... 

දහම් පාසල් අවසානය විභාග අත්වැල 

...

බෞද්ධ ධර්මාචාර්‍ය විභාග අත්වැල

... 

දහම් පාසල් ගුරු විභාග අත්වැල

... 

දැනුම්වත් වන්න 


 ශ්‍රී ලංකා දහම් පාසල් ගුරු සේවාවේ නූතන තාක්ෂණික අවශ්‍යතා සපුරාලීමක් ලෙසත්
එකී අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයන්හී විභාග සඳහා මුහුණ දෙන බුදුපුතුන් ප්‍රමුඛ කොට දැයේ  සිසු දූ පුතුන්ට  විද්යුත් මාර්ගගත අධ්‍යාපනික අත්වැලක්  ලෙසත් 
  
සත් හැගීමෙන්
E - Learning Hj Network 
                                                                                   
ආයතනය විසින් පිළිගත් අනුමත විද්යුත් ප්‍රතිපත්තීන්ට යටත්ව  නිර්මාණිත,  
සමාජ ජාල පිටු / සමූහ / වෙබ් අඩවී  
ජාලකරණයකි. 
සහෘද සත් අරමුණින් සියලු සේවා සමූහ පරිශීලනය කරමු.

Thero Hapukumbure Jinarathana
Development Director
(E-Learning Hj Network)


No comments:

Post a Comment

සිංහල රචනා හා කථික උපකාරක

සිංහල රචනා හෝ කථික මාතෘකා සඳහා කරුණු සොයන ඔබට අප වෙබ් අඩවියේ   සිංහල විෂය සටහන්   ගොණුවත්  මහෝපකාරී වනු ඇත.                පහත දක්...